INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en els fitxers responsabilitat de JOAQUIM BATLLE PONCE, CIF: 46503925H amb domicili CARRER MASIA SENTIU S/N, 08391 TIANA ( BARCELONA).

    • Al fitxer de Contactes amb la finalitat de portar la gestió i control del correu electrònic així com l’agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
    • Al fitxer d’ Imatge amb la finalitat de publicar i captar imatges a diversos mitjans per a la seva promoció. Aquestes dades seran accessibles a totes aquelles persones que accedeixin als mitjans on s’autoritzi la seva publicació i seran conservades sempre que vostè no manifesti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci JOAQUIM BATLLE PONCE, amb domicili a CARRER MASIA SENTIU S/N, 08391 TIANA ( BARCELONA), o bé per correu electrònic a celler@joaquimbatlle.com

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades, si així ho considera.